Algrapport nummer 1, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt råder vinterförhållande. Enstaka celler av diatoméer och dinoflagellater påträffas. Planktonsamhällena är något rikare nära kusten och i Kattegatt. I Östersjön är planktonfloran också mycket fattig, och endast enstaka celler av stora diatoméer påträffas. Cryptophycéen Teleaulax sp. fanns i förhållandevis höga koncentrationer.