A comparison of forest evapotranspiration determined by some independent methods.

Typ: Rapport
Serie: RMK 24
Författare: Bringfelt, B.
Publicerad:

Sammanfattning

Resultat beskrivs rörande aktuell avdunstning från skog i det hydrologiska representativa området Velen och några olika mätmetoder har jämförts. Evapotranspirationen erhållen ur Bowenförhållandemetoden för två sommarsäsonger (med mastdata tagna ovanför skogen) var 25% större än vad vattenbalansmetoden gav. Skillnaden ligger inom felgränserna utom för en maj- och en junimånad.

De 133 dygnsvärdena erhållna med Bowenförhållandemetoden förhöll sig till värdena från en avdunstningstank på ett sätt som berodde på om det hade regnat eller ej de senaste dygnen. Detta illustrerar betydelsen av "skogens vattenstatus" och även att en tank inte kan användas som indikator på " skogens potentiella evapotranspiration".

Metoderna att mäta avdunstning från skog diskuteras och det påpekas att olika metoder ofta ger olika resultat. Därför är det viktigt att noga följa upp mätningarna och att ha kontroll på skogens vatten- och energibalans.

Den kommande slutrapporten för projektet skall innehålla data över skogens ytresistans. Generalisering till andra perioder kommer att göras där man utnyttjar enkla rutinobservationer.