Yttrande över skrivelse angående komplettering gällande ansökan om tillstånd avseende markavvattning, uppförande av anläggning i vattenområde, masshantering samt Natura 2000-tillstånd

Diarienummer : 2023/2567/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: