Yttrande över samrådsunderlag inför avgränsningssamråd avseende Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Vombsjöns regleringsdamm

Diarienummer : 2023/128/5.4.1
Departement/Myndighet : Sydvatten AB
Besvarad: