Yttrande över samrådsremiss i enlighet med Esbokonventionen artikel 4-5 om komplettering av tidigare miljökonsekvensbeskrivning gällande Aflandshage vindkraftspark i Öresund, Danmark

Diarienummer : 2022/2170/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: