Yttrande över Samrådsremiss för vägplan för väg 559 Forsbacka - Överhärde, gång-, cykel- och mopedväg samt vattenskydd i Överhärde i Gävle kommun, Gävleborgs län

Diarienummer : 2023/612/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: