Yttrande över samrådshandling inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet m.m. vid anläggande och drift av bergrumsgarage, Stockholms stad

Diarienummer : 2022/1258/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad: