Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, avseende anläggande av erosionsskydd utmed vissa kuststräckor i Höganäs kommun

Diarienummer : 2022/2585/14.1
Departement/Myndighet : Advokataktiebolaget Nordic Law
Besvarad: