Yttrande över samråd avseende ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken - fiskpassage vid Järnadammen/Nykvarnsdammen i Moraån

Diarienummer : 2021/1568/10.1
Departement/Myndighet : Södertälje kommun
Besvarad: