Yttrande över remiss på anmälan om vattenverksamhet 11 kap. 9a § miljöbalken för anläggande av trummor istället för bro på fastigheterna Hulebo S:1, Sved S:3 och Sved 1:2, Habo kommun

Diarienummer : 2022/1000/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besvarad: