Yttrande över remiss – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

Diarienummer : 2021/2346/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: