Yttrande över remiss gällande vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvatten-förekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper”

Diarienummer : 2021/1291/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad: