Yttrande över kungörelse Örebro kommun har ansökt om tillstånd till utrivning av Almbro grunddamm i Örebro kommun och biotopvårdande åtgärder uppströms och nedströms grunddammen

Diarienummer : 2022/115/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: