Yttrande över Kungörelse gällande ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Diarienummer : 2023/1889/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: