Yttrande över kungörelse – Ansökan om tillstånd till utrivning av övre och nedre dammanläggningar vid Svintuna kvarn samt biotopvårdande åtgärder i Svintunaån, Norrköpings kommun

Diarienummer : 2023/746/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: