Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013

Diarienummer : 2013/1467/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: