Yttrande över delrapport för regeringsuppdrag avseende höjd beredskap (civilt försvar)

Diarienummer : 2013/1454/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: