Yttrande över avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för bland annat grundvattenbortledning inför anläggande och drift av ny inloppspumpstation vid avloppsreningsverket Ryaverket, Göteborg

Diarienummer : 2023/1372/14.1
Departement/Myndighet : Gryaab AB/Sweco Sverige AB
Besvarad: