Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32 §§ miljöbalken avseende tillkommande kabelkorridorsalternativ till den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Utposten 2, i Gävle och Söderhamn

Diarienummer : 2022/2287/14.1
Departement/Myndighet : Svea Vind Offshore AB
Besvarad: