Yttrande över - Ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen för att i Kattegatt utlägga och bibehålla undervattenskablar (exportkablar) som behövs för den planerade vindparken Kattegatt Syd

Diarienummer : 2024/287/5.4.1
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad: