Yttrande över anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för utrivning av ett gammalt dammfundament ur Vättlandsån i Strömstad kommun

Diarienummer : 2019/620/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Västra Götaland
Besvarad: