Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård

Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad: