Information inom Torneälvens avrinningsområde inför Finlands preliminära bedömning av översvämningsrisker

Diarienummer : 2011/373/184
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: