Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG angående prioriterade ämnen på vattenpolitikens område, samt rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om resultatet från översynen av bilaga X

Diarienummer : 2012/445/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: