Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2010. SMHI ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfaattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut.

Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. 

Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2014.