Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FNs Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

SMHI ska bedöma på vilka mål och delmål i agendan som SMHIs verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell nivå. Redovisningen ska också innehålla en kort beskrivning av vilka delar av myndighetens verksamhet som avses, hur de bidrar till att agendans mål och delmål kan uppfyllas, samt en bedömning av om SMHIs verksamhet på området är tillräcklig.

SMHI ska även i redovisningen beakta att det i agendan anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan.

Om myndigheten bedömer att det, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, finns behov av ytterligare åtgärder för att uppfylla agendans mål och delmål, på nationell nivå och för att bidra till att målen nås globalt, ska dessa översiktligt beskrivas.