Uppdrag om samverkan med andra myndigheter samt länsstyrelser och kommuner inom klimatanpassning

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

I redovisningen ska särskilt ingå redovisning av hur samverkan har skett med andra myndigheter samt länsstyrelser och kommuner.

Redovisning görs i SMHIs årsredovisning 2017.