Uppdrag om klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling

SMHI ska i samråd med Upphandlingsmyndigheten göra en förstudie om möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling.

Studien ska fokusera på sektorn samhällsplanering och bostad/byggande. I studien ska analyseras vilka behov av stöd på området som finns och hur offentlig upphandling kan stärka sektorns klimatanpassning. En bedömning ska göras av vilka faktorer som är väsentliga och rekommendationer tas fram för vilket stöd och vilka kriterier som behövs i upphandlingsprocessen. Utifrån detta ska förslag ges för fortsatt arbete.

Uppdraget ska göras i samarbete med Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Statens geotekniska institut och redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2017.