Uppdrag om hur SMHIs verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030

SMHI ska kortfattat redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål.

Utgångspunkt är den redovisning som lämnades i augusti 2016 (dnr Fi2016/01355/SFÖ). Underlaget ska användas i Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2017.