Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen. 

SMHI ska bland annat bistå ansvarigt departement med underlag, information och förslag när det gäller att ta fram svenska positioner. 

Myndigheten ska med start den 31 januari 2024, och därefter vartannat år, lämna en redovisning av den del av uppdraget som myndigheten ansvarar för till Regeringskansliet.