Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar

Uppdraget är att utarbeta underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen.

SMHI har i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbeta underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen. Underlaget ska omfatta en sammanställning och en analys av aktuell klimatforskning med relevans för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, de klimat- och energipolitiska målen till 2020 och visionen att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 30 november 2014.