System för uppföljning och utvärdering av klimatanpassning

SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning.

I utvecklingen av systemet ska SMHI väga in möjligheterna till samverkan med befintliga uppföljningssystem, indikatorer, mått och annan uppföljning, t.ex. miljömålssystemet samt Agenda 2030. Erfarenheter från andra länders system för uppföljning och utvärdering kan också beaktas. SMHI ska genomföra uppdraget i samarbete med SCB samt andra berörda myndigheter. 

Uppdraget redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2020.