Sveriges deltagande i FN:s årtionde för havsforskning

SMHI ska i samarbete med Formas, Havs- och vattenmyndigheten och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. 

Formas har huvudansvar för att samordna och redovisa uppdraget. I uppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Förslag till svenskt bidrag och en plan för det fortsatta arbetet ska redovisas. IOC-UNESCO:s planering för årtiondet på global nivå ska beaktas.

En första redovisning av förslag till svenskt bidrag ska göras senast den 1 maj 2020 inför FN:s Havskonferens. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 2 oktober 2020.