Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177 (M2016/00090).

Uppdraget har förlängts och SMHI ska senast den 31 januari 2022 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet) (SB2020/01471).