Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Av redovisningen ska framgå hur SMHI har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm).

Uppdraget har förlängts och SMHI ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till regeringen (Miljödepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget under 2020 (M2020/00112/Nm).