Kommunikationsinsatser inför COP 21

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa vilka kommunikationsinsatser som har genomförts inför FNs ramkonvention om klimatförändringars tjugoförsta partsmöte COP 21. 

SMHI ska enligt regleringsbrevet för 2015 redovisa vilka kommunikationsinsatser som har genomförts inför FNs ramkonvention om klimatförändringars tjugoförsta partsmöte COP 21. Kommunikationen ska öka kunskapen och skapa dialog i samhället om klimatförändringars orsaker och konsekvenser och behov av anpassning till ett förändrat klimat. Särskilt fokus ska vara på målgrupper och vidarekommunikatörer med särskilt kunskapsbehov.

Uppdraget ska redovisas i SMHIs årsredovisning för 2015.