Kommunikationsinsatser för ökad kunskap om klimatförändringar

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI redogöra för hur myndigheten har bidragit till att öka kunskapen om klimatförändringarna gentemot relevanta nationella målgrupper och hur kommunikationsinsatser om klimatförändringarna genomförts, samt analysera vilket genomslag insatserna har fått.

Uppdraget ska avrapporteras i SMHIs årsredovisning 2016.

Uppdraget om kommunikationsinsatser är en fortsättning på ett regeringsuppdrag från 2015 då fokus var kommunikationsinsater inför FNs stora klimatmöte COP21.