Klimatanpassning – utbetalt stöd och samverkan med myndigheter, kommuner och länsstyrelser

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, såsom att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, framtagande av beslutsunderlag, information och publikationer samt deltagande i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och omvärldsbevakning.

SMHI får betala ut 5 600 000 kronor till andra myndigheter för utveckling av verktyg och handlingsplaner för anpassning av myndigheternas arbete till ett förändrat klimat.  Medlen betalas ut mot rekvisition.

Uppdragen ska avrapporteras i SMHIs årsredovisning 2016.