Klimatanpassning

SMHI ska redovisa en bedömning av effekterna av de insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

I detta ska särskilt följande framgå:

  • Effekterna av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning.
  • En redovisning av effekterna av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning.
  • En redovisning av hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

Uppdraget redovisas i SMHIs årsredovisning 2020.