Indelning av den avgiftsbelagda verksamheten

SMHI:s avgiftsfinansierade verksamhet är indelad i uppdragsverksamhet, affärsverksamhet och tjänsteexport i årets regleringsbrev. Myndigheten ska göra en översyn av den nuvarande indelningen och föreslå en mer ändamålsenlig uppdelning som möjliggör uppföljning av utvecklingen inom olika avgiftskollektiv.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2021.