Genomförande av Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 med utgångspunkt i redan beslutade nationella mål ska SMHI redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 sedan redovisningen dnr M2017/00881/Kl. Vidare ska myndigheten redovisa hur den avser att fortsätta utveckla sitt arbete.

Uppdraget ska redovisas i SMHIs årsredovisning 2020.