Främja ökad efterfrågan och tillgång till god miljöteknik och miljöinvesteringar

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa hur institutet i sitt arbete under 2014 har främjat ökad efterfrågan och tillgång av god miljöteknik och miljöinnovation.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 januari 2015 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).