Förslag på klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet

Enligt ett regeringsbeslut från den 3 mars 2022 ska SMHI ta fram ett förslag på en klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet. 

SMHI ska ta fram ett förslag på en anpassningsrapport i enlighet med artikel 7.10 och 7.11 i Parisavtalet samt beslut 9/CMA.1 under FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen).

SMHI ska stämma av med Regeringskansliet under arbetets gång med minst en muntlig delredovisning innan slutredovisningen. SMHIs förslag ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 augusti 2022.