EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR)

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. 

SMHI ska senast den 31 januari 2020 lämna en redovisning till regeringen (Miljödepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.

Av redovisningen ska framgå hur SMHI har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm).