Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Av redovisningen ska särskilt följande framgå:

  • resultatet av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning,
  • effekterna av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning, och
  • hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.