Fler tjänster utvecklas inom klimatområdet

Utveckling av klimattjänster inom Copernicusprogrammet tar nu fart. SMHI driver två projekt som utvecklar nya tjänster för Europa utifrån öppna data. Det handlar om stadsmiljöer och vatten i ett förändrat klimat.
 

Människor

Över 70 procent av Europas befolkning bor idag i städer och tätorter. Det gör att många människor påverkas av de effekter som kan drabba städer i ett förändrat klimat: häftiga skyfall, kraftiga värmeböljor och försämrad luftkvalitet. SMHI ska tillsammans med sex samarbetsaktörer skapa en tjänst med detaljerade underlag som ska vara ett stöd för planering av städers infrastruktur och för att minska risken för hälsoeffekter i ett förändrat klimat.

Effektiv användning av vatten

Vatten är grunden för allt liv och viktigt för de flesta samhällssektorer. Den andra klimattjänsten från SMHI rör vattentillgång och effektivt nyttjande i Europa. Tjänsten är webbaserad och ska genom 15 typfall göra det enklare för dataleverantörer och användare att samarbeta. Projektet ska också utbilda små- och medelstora företag i hur man använder klimatdata, för att de ska kunna arbeta som konsulter inom klimatanpassning. SMHI medverkar även i befintliga Copernicus-tjänster för vattenföring i Europa, havsobservationer och havsprognoser för Östersjön samt luftkvalitetsprognoser över Europa.

Viktiga beslutsunderlag

Copernicus är ett omfattande program för att etablera en oberoende europeisk kapacitet för jordobservationer. Programmet samlar in data från satelliter och mark- och havsobservationsnät, och har nu utökats med dynamisk modellering. Data delas som öppna data, vilket gör att många aktörer kan utveckla tjänster som är till nytta för samhället. Tjänsterna kan användas som beslutsunderlag bland annat vid lagstiftning och vid olyckor, såsom naturkatastrofer eller andra kriser.