Europeiskt samarbete för miljö och säkerhet

Tack vare EU-programmet Copernicus kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrofhantering, klimat och säkerhet. 

– Copernicus är ett omfattande program för att etablera en oberoende europeisk kapacitet för jordobservationer. De omfattande investeringar som görs kommer att vara till stor nytta för samhället. Vi kan skapa nya verktyg för kontinuerlig och långsiktig övervakning av vår miljö, säger Stefan Nilsson, SMHI, som företräder Sverige i Copernicus användarforum.

Copernicus blir nu operationellt, efter att i många år varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom ramen för programmet ska sex nya satelliter, så kallade Sentinelsatelliter, sändas upp.

Tjänster och produkter

Satellitdata i kombination med observationer på land, i haven och i luften, kommer tillsammans med avancerade analys- och beräkningsmodeller att användas för att utveckla nya tjänster och produkter inom sex temaområden. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrofhantering, klimat och säkerhet. 
 

Översvämning i Piteå, juli 2014
Foto Anders Rehn

Öppna data

– Copernicusprogrammets öppna data, inte minst satellitdata, är en viktig förutsättning för utveckling av nya innovativa produkter och tjänster. På europabasis kommer flera fritt tillgängliga kärnprodukter att tas fram. De kan sedan vidareutvecklas av kommersiella aktörer och företag, berättar Stefan Nilsson. Ett exempel på europeiskt samarbete för tjänsteutveckling är EFAS (European Flood Awareness System) där SMHI just nu är koordinator för distribution av hydrologiska varningar i Europa. Sex satelliter fram till 2022 Den första Sentinel-satelliten sändes upp den 3 april 2014. Den ger bland annat underlag för SMHIs iskartor och isprognoser. Under 2015 planeras Sentinel 2 och Sentinel 3 sändas upp.

– Data från dessa kommer att användas för jordbruk och skogskartering, men också för övervakning av algblomning och havstemperatur, berättar Stefan.