WMO: Skogsbränder försämrar luftkvaliteten

Med ökningen av värmeböljor i klimatförändringens spår följer också en ökad risk för skogsbränder. Bränderna leder sannolikt till försämrad luftkvalitet, vilket är skadligt för både människor och ekosystem. Detta konstaterar WMO i en årlig rapport om luftkvalitet och klimat – ”WMO Air Quality and Climate Bulletin”.

Luftkvalitet är tätt kopplat till klimatförändringen. I WMO:s rapport beskrivs ett antal utvecklingsvägar för luftkvaliteten utifrån olika utsläppsscenarier, både med låga och höga halter av växthusgaser.

"När jorden värms upp väntas skogsbränder med tillhörande luftföroreningar öka, även i scenarier med låga utsläppsnivåer. Förutom att påverka människors hälsa, kommer luftföroreningar också att påverka våra ekosystem, eftersom föroreningarna faller ned från atmosfären till jordytan", säger WMO;s generalsekreterare professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande från WMO, och fortsätter:

”Vi har sett detta i samband med värmeböljor i Europa och Kina i år när stabila atmosfäriska förhållanden, solsken och svaga vindar bidrog till höga halter av luftföroreningar”.

Försmak av framtiden

WMO:s rapport fokuserar främst på effekter av rök från skogsbränder under 2021. Varma och torra förhållanden då gjorde att skogsbränder spreds i västra Nordamerika och i Sibirien. Detta ledde till ökad spridning av partiklar, särskilt riktigt små partiklar (PM 2.5), i nivåer som är hälsofarliga.

Skogsbrand (Stor puff)
Skogsbrand. Arkivbild.

”Det här är en försmak av framtiden eftersom vi väntar oss att värmeböljor kommer att öka både i antal, intensitet och varaktighet – vilket kan leda till ännu sämre luftkvalitet. Det är ett fenomen som ibland kallas klimatstraffet”, säger Petteri Taalas i WMO:s pressmeddelande.

“Klimatstraffet” beskriver WMO som en förstärkning av klimatförändringens effekt på marknära ozon, ett ämne som påverkar människors hälsa negativt. Den här effekten beräknas vara starkast i Asien där ungefär en fjärdedel av världens befolkning bor. Klimatförändringen kan leda till värre episoder med höga halter av marknära ozon och därmed påverka hundratals miljoner människor på jorden.

Samma källor bidrar ofta 

Joakim Langner
Joakim Langner
Konsekvenserna av förändrat klimat på luftföroreningar bedöms vara störst i Asien där också utsläppen av luftföroreningar har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och där det finns stora befolkningar. Det är inte bara påverkan på människors hälsa som är problematisk. Höga halter av marknära ozon leder också till minskad produktion av grödor och äventyrar därmed matförsörjningen. Det positiva är att om vi kan minska utsläppen av växthusgaser så leder det också till minskade luftföroreningar, eftersom samma källor ofta bidrar till både utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, kommenterar Joakim Langner, forskare inom luftmiljö vid SMHI.
I Europa och Sverige har vi jobbat länge med att minska utsläppen av luftföroreningar och klimatpåverkan på till exempel marknära ozon blir därför inte lika stor här hos oss. Risk för mer problem med luftföroreningar i samband med skogsbränder finns dock även hos oss  - det framkom tydligt i samband med bränderna 2018, påpekar han.

Internationell dag för ren luft

WMO:s rapport ”The Air Quality and Climate Bulletin” publiceras inför den internationella dagen för ren luft “International Day of Clean Air for blue skies” den 7 september. Rapporten baseras på indata från experter i WMO:s internationella nätverk för övervakning av luftmiljö och växthusgaser.