WMO: 50 procents risk att globala temperaturen tillfälligt når över 1,5-graders-tröskeln under kommande fem år

Enligt en rapport från WMO som publicerades igår är det 50 procents risk att den årliga globala medeltemperaturen tillfälligt kommer att nå 1,5 grader över förindustriell nivå, åtminstone något av de kommande fem åren. Och sannolikheten ökar med tiden. 

Enligt brittiska Met Office, som gjort ”the Global Annual to Decadal Climate Update” åt WMO, är det 93 procents sannolikhet för att åtminstone ett av åren mellan 2022 och 2026 kommer att vara det hittills varmaste. Det skulle i så fall ersätta 2016 som hittills varit varmast. Risken att femårsperioden 2022-2026 får en medeltemperatur som är högre än 2017-2021 är också 93 procent.

Även den här nya rapporten visar att den globala uppvärmningen fortsätter i snabb takt. Det står återigen klart att det krävs en omedelbar och drastisk minskning av utsläppen av växthusgaser, om det ska finnas en möjlighet att nå målen i Paris-avtalet, säger Torben Königk, klimatforskare vid SMHI.

Den årliga uppdateringen från WMO baseras på fakta från internationell klimatexpertis, för att ge användbar information till beslutsfattare.

"Ingen slumpartad gräns"

Risken att tillfälligt överskrida 1,5 graders temperaturökning globalt har ökat stadigt sedan 2015. Då var den nära noll. Åren 2017- 2021 var risken 10 procent. Idag har alltså sannolikheten ökat och är nära 50 procent för perioden 2022-2026, enligt WMO.

”Studien visar, med hög vetenskaplig nivå, att vi tillfälligt närmar oss 1.5-graders-målet som finns i Paris-avtalet. 1,5 grader är inte någon slumpartad gräns. Det är snarast en indikator på ett läge där klimateffekter i ökande grad blir skadliga för människor och för hela planeten”, säger WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande från WMO.

”Så länge vi fortsätter släppa ut växthusgaser kommer temperaturen att fortsätta stiga. Och samtidigt kommer våra hav att fortsätta bli allt varmare och mer försurade, havsis och glaciärer kommer att fortsätta smälta, havsnivån kommer fortsätta stiga och vi kommer att ha mer extremt väder. Uppvärmningen i Arktis är oproportionerligt hög och det som händer i Arktis påverkar oss alla”, fortsätter Petteri Taalas.