Visualisering viktigt verktyg när Uddevalla klimatanpassar

Att förklara problem och lösningar med hjälp av bilder. Det är en viktig satsning när Uddevalla ska minska riskerna för översvämningar. Visualiseringarna är ett centralt verktyg för dialog och beslut i det långsiktiga projektet för klimatanpassning. Hur kommunen arbetar tillsammans med landskapsarkitekter beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Uddevalla, som redan idag är sårbart för översvämningar, står inför utökade utmaningar i form av skyfall och stigande hav. I ett långsiktigt klimatanpassningsprojekt är förankring, dialog och samverkan mellan en rad aktörer avgörande.  

Därför har kommunen redan från projektstarten satsat på olika typer av visualiseringar, exempelvis grafiska illustrationer, filmer, kartor och diagram, som viktiga verktyg för utveckling och beslut. Med bilder visas exempelvis hur och varför Uddevalla drabbas av översvämningar, hur översvämningsskydd integreras i stadsmiljön och hur nya mötesplatser och promenadstråk längs vattnet kan komma att se ut.

Man pekar mot den befintliga Museiparken
En av de framtidsbilder som används flitigt illustrerar mötet med vattnet. Vyn mot Bohusläns museum gör att medborgaren lätt kan känna igen sig. Illustration Sydväst arkitektur och landskap.

Visar vägen framåt för en attraktiv stad

–  Vi vill visa vägen framåt, varför utvecklingen är nödvändig och varför stora investeringar behövs. Visualiseringarna hjälper oss också att illustrera att det inte bara handlar om tekniska lösningar, utan att vi ska bygga en stad som är attraktiv, säger Christine Gunnarsson, projektledare Uddevalla kommun.

–  Med hjälp av visualiseringarna kan olika kompetenser mötas lättare, det gör oss trygga med de beslut som fattas.

Erfarenheterna från projektet pekar tydligt på hur viktigt det är att bestämma exakt vad man vill visa i varje bild för att göra budskapen tydliga.

– En utmaning med att visualisera fysiska utformningar är att man oftast vill visa allt för många detaljer. Man måste våga sortera bort, vara modig, och lyfta fram det som är viktigast, säger Per Andersson, landskapsarkitekt vid Sydväst arkitektur och landskap.

Bilder för samråd och beslut

Projektet har en rik katalog av illustrationer, vilken förfinas och utökas efter hand. Bilder presenteras löpande till medborgarna för att väcka intresse och skapa förståelse, till exempel på kommunens hemsida, i utställningar och via lokalmedia. Illustrationerna är också viktiga för samråd och i planer. Visualiseringarna är samtidigt ett värdefullt verktyg inom projektet, som underlag för dialog och beslut, till andra tjänstemän och till politiker.
 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.